Alimentació

Laboratoris ASLAB realitza anàlisis microbiològics y fisicoquímics a aliments amb la finalitat de garantir la seva innocuïtat y realitzar la seva caracterització.

Els principals anàlisis d’aquest apartat són:

  • Anàlisis microbiològics: Control de qualitat i caracterització de patògens en productes acabats i intermitjos.
  • Anàlisis fisicoquímics: Anàlisis nutricionals, verificació de fitxes tècniques, anàlisis per etiquetatge de productes seguint la legislació europea i internacional, etc.
  • Elaboració de plans de control: Mostreig d’aliments, superfícies i manipuladors per garantir la seguretat alimentaria en instal·lacions de preparació i/o manipulació d’aliments.